KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MÖRDAK PRODÜKSİYON VE AJANS HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Mördak”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz ve kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktayız. Bu kapsamda KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen gösterdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla sizlerle işbirliğimiz ve ilişkilerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Şirketimiz www.mordak.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden veya doğrudan eğitim programı satışı sürecinde, Şirketimiz internet sitesi üzerinden veya doğrudan satış esnasında ve eğitim devamı süresince sözlü ve/veya yazılı olarak elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz (Tabloda kategorisi, türü, işlenme amacı ve hukuki sebebi belirtilen verileriniz KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler topluca “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) aşağıdadır.

İşlenen Verileriniz ve Veri Kategorileri

Veri Kategorisi Veri Türleri İşlenme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Bilgileri ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, TCKN eğitim satın alan hakkında bilgi edinilmesi, katılım belgesinin düzenlenebilmesi, eğitim satın alan ile iletişim kurulabilmesi, Mesafeli / doğrudan satış sözleşmesinin kurulması, KVKK’ nın 5/2(f) maddesi gereği sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimiz meşru menfaatleri ile eğitim alan olarak tarafınızın meşru menfaati
İletişim Bilgileri elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, açık adres
Diğer eğitim durumu, iş durumu, yabancı dil bilgisi, sosyal medya hesap isimleri (nick), (online eğitimlerde) IP adresi eğitim alanın yetenek, kariyer ve/veya gelişimi ile ilgili bilgi edinme, bu kapsamda eğitimin gerekliliğinin analizi ve yetenek, kariyer ve/veya gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş/staj öneri sürecinin yönetilmesi

Önemle belirtmek isteriz ki; online eğitim satışlarında siparişinizi tamamlamak için “ödeme” adımında paylaştığınız kredi kartı bilgileriniz, internet sitemizin ortak ödeme ara yüzü ile entegre olduğundan doğrudan ilgili banka sistemine işlenmekte olup, Şirketimiz ile hiçbir suretle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi, Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, eğitim satın alma sürecinde ve eğitim sürecinizin sonlanması sonrasında, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 2 yıl süreyle saklanmak üzere Şirketimiz tarafından işlenecek ve bu kapsamda saklama süresince tekrar değerlendirilmesi, raporlanması ve/veya analiz edilmesi gereken durumlarda Şirketimiz eğitimlerin düzenlenmesi, koordine edilmesi ve devamlılığının sağlanması için görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş personeller, iş ortakları, danışmanlar, grup şirketlerimiz ve/veya resmi makamlar ile paylaşılacaktır.

Belirtilen durumlar ve onayınızla iş/staj önerisinde bulunulan yerler dışında, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişi üçüncü kişilere kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır. Ne var ki; Şirketimiz bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Şirket dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Şirketimizin kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde işlem yapıldığını ve verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmadığı bildiririz. Kişisel verilerinizin saklama süresi içerisinde, resmi kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi durumunda, talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla veya yargı organlarıyla kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK tahtında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Mördak’a Başvuru Yolları

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılacak başvurularda, (i) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla veya (ii) noter vasıtasıyla Şirketimiz Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Rentaş İş Merkezi No:29/145 Sarıyer/İstanbul adresine ya da (iii) güvenli elektronik imzalı/e-imzalı olarak Şirketimiz academy@mordak.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz, Şirketimize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkının saklıdır.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunar, aydınlatma metnini kabul onayı ile birlikte okumuş kabul edileceğinizi bildiririz.

MÖRDAK PRODÜKSİYON VE AJANS HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

© 2022 Mördak Yapım Powered by Negzel
Prodüksiyon - Post Prodüksiyon - Stüdyo